การแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

การแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 256311 กันยายน 2563The 9th Exhibition of Teachers’ and Students’ Innovations by Research Process of Kanchanapisekwittayai Krabi School