การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๔(แก้ไขเพิ่มเติม ปรับวัน เวลา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COCID-๑๙)