การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสครั้ง๑/๒๕๖๔