งานวิจัย การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยทักษะการคิด GPAS

ผู้วิจัย นางสาวจีระนันท์ ศรีทอง

ปีการศึกษา 2559

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยทักษะการคิด GPAS สำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่