งานวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวรรณคดีไทย เรื่องรามเกียรต์ิตอนนารายณ์ปราบนนทก

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวรรณคดีไทย เรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์
ปราบนนทก ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ กับกระบวนการ
จัดเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ผู้รายงาน นางสาวเยาวณี จงคง

ปีการศึกษา 2559