แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเดาะลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านในของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ผู้วิจัย นายณรงค์ ศักดิ์จงจิตร

ปีการศึกษา 2559

การวิจัยเรื่องแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเดาะลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่