การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอารยธรรมโบราณ รายวิชาประวัติศาสตร์ (ส32103) โดยการใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอารยธรรมโบราณ รายวิชาประวัติศาสตร์ (ส32103) โดยการใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน (Creativity-Based Learning:CBL) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ผู้วิจัย นางสาวฉัตรสุดา วังภัย

ปีการศึกษา 2560