ผลการสอนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้

ผู้รายงาน นายสุกรี แวอีแต

ปีการศึกษา 2560

ผลการสอนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกระบี่