ราชพฤกษ์สาร ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำสภานักเรียน ครั้ง ๓ ประจำปี ๒๕๖๒