รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สถิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางปิยะมาศ ผกาวรรณ

ปีการศึกษา 2560