รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชา ค32201 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน เชียล

ผู้รายงาน นางพรทิพย์ คงมาก

ปีการศึกษา 2559

รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชา ค32201 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่