ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยโดยใช้หลักการจัดการเรียน การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL)

ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยโดยใช้หลักการจัดการเรียน
การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) กับการเรียน
แบบปกตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ผู้วิจัย นายวรพล วิเชียรนพรัตน์

ปีการศึกษา 2560