ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยโดยใช้หลักการจัดการเรียน การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซิปปาโมเดล

ผู้วิจัย นายวรพล วิเชียรนพรัตน์

ปีการศึกษา 2559

ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยโดยใช้หลักการจัดการเรียน การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) กับการเรียน แบบปกตินักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี