แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเดาะลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเดาะลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ผู้วิจัย นายสมบูรณ์ เพชรรัตน์

ปีการศึกษา 2559