ราชพฤกษ์สาร ดำเนินการตรวจค้นหาเชื้อโควิด ๑๙ นักเรียนประจำหอพัก