การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น โดยใช้ Tutorial Videos ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชา วิทยาการคำนวณ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ 1

           ผู้วิจัยศึกษาประชากรจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1-3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 100 คน

           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ (1) เครื่องมือทดลอง ได้แก่ แบบทดสอบปฏิบัติก่อนเรียน(Pre-Test) และแบบทดสอบปฏิบัติหลังเรียน (Post-Test) แบบฝึกปฏิบัติ Tutorial video  (2) เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฟอร์มประเมินผลการทดสอบปฏิบัติก่อนเรียน และ หลังเรียน แบบฟอร์มบันทึกการส่ง workshop ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์จากผลการสอบปฏิบัติก่อนเรียน และเก็บรวมรวมข้อมูลคะแนนที่ได้ ให้นักศึกษาค้นคว้าแบบฝึกปฏิบัติ Tutorial video จำนวนทั้งสิ้น 4 workshop

                    ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนได้ทำแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียน โดยมีผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพแล้ว มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และนักเรียนที่สอบผ่าน จำนวน 30  คน คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสอบถามนักเรียนในกลุ่มนี้พบว่า นักเรียนมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาไพทอนอยู่บ้าง หลังจากที่ได้เรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ มีการทำแบบฝึกปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ Tutorial video จำนวน 4 workshop มีผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพแล้ว มีการพัฒนาศักยภาพในการเขียนโปรแกรม มากขึ้น โดยเรียนส่วนใหญ่ มีคะแนนผ่านเกณฑ์  มีจำนวนทั้งสิ้น 100 คนคิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับดี จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 71 และอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25  นักเรียนส่วนใหญ่มีสถานะการส่งแบบฝึกปฏิบัติ Tutorial video ครบ 4 workshop คิดเป็นร้อยละ 100 (3) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติ Tutorial video ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม พบว่า การทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ (14.09 ±2.67)   การทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ (24.27 ±1.89)

                    ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยจำแนกเป็นรายด้าน และภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนมากกว่าก่อนเรียน ค่า t มีค่าเท่ากับ -32.755 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ ผลการศึกษา  เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น โดยใช้ Tutorial Videos ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ผู้วิจัยขอเสนอแนะข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สอน คือการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติ ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นควรให้นักเรียนหมั่นฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และหาความรู้เพิ่มเติมในด้านภาษาของคอมพิวเตอร์อื่นๆ เป็นต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป (1) ควรมีการทดสอบทักษะของนักเรียนโดยการให้ทดสอบโดยให้นักเรียนเขียนบนกระดาษอย่างสม่ำเสมอ (2) ควรมีการติดตามการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าของนักเรียน และควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/file/d/1QQqziQDezS0VOzJCjaEkX9Pfut7fzjJw/view?usp=sharingลด งานวิจัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *