การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านพินิจคุณค่าจากวรรณคดี ด้วยเทคนิควิธีการอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ด้วยเทคนิควิธีการอ่านแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านพินิจคุณค่าวรรณคดีด้วยเทคนิคการอ่าน แบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบ คะแนนด้านการอ่านพินิจคุณค่าวรรณคดีก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการอ่านแบบ  SQ4R เก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1จำนวน 30คน และสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือ ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านพินิจคุณค่าวรรณคดี ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที และประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านพินิจคุณค่าวรรณคดี ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 แบบฝึกทักษะการอ่านพินิจคุณค่าวรรณคดี ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ  SQ4R มีการทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน จำนวน 3 คน (1:1:1:)  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านพินิจคุณค่าวรรณคดี ด้วยเทคนิคการสอนแบบ SQ4R (E1 / E2)  เท่ากับ 81.11 /85.00 จากทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม เก่ง ปานกลาง และอ่อนอย่างละ 3 คน จำนวน 9 คน  (3:3:3) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านพินิจคุณค่าวรรณคดี ด้วยเทคนิคการสอนแบบ SQ4R (E1 /  E2) เท่ากับ 89.27/91.67 ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนดของการทดลองแบบเดี่ยวที่ตั้ง ไว้ 80/80 และการทดลองกับกลุ่มทดลอง นักเรียน 33 คน ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านพินิจ 

คุณค่าวรรณคดี ด้วยเทคนิคการสอนแบบ SQ4R (E1 / E2) เท่ากับ 88.50/88.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  โดยคะแนนเฉลี่ยจากการ

ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/file/d/1JzxlsOnWMw3F_62sA6XRP20QEsGEdpM8/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *