โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถนน เพชรเกษม หมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81120 โทรศัพท์ 075 702741  โทรสาร 075 702742   Website: www.kbs.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง-กระบี่) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 100 ไร่ – ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 11 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

         ได้จัดตั้งขึ้นเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ  50  ปี  ในวันที่  9  มิถุนายน  2539  กระทรวงศึกษาธิการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น  โดยเฉพาะในด้านการศึกษา  ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ทรงให้แก่ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  สะท้อนให้เห็นพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา  ในการพัฒนาบุคลและประเทศชาติให้เจริญอย่างมีประสิทธิภาพได้  จึงถือเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งที่จะสนองพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเป็นการถวายราชสักการะ  และเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษาให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านสืบไป

          กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติเพิ่มขึ้นอีก  9  โรง  ในปีการศึกษา  2538  โดยรับผู้เรียนเป็นสหศึกษาประเภทประจำ-ไปกลับ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ  50  ปี  และจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน  โดยเรียกชื่อครั้งแรกว่า  “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ทรงครองราชย์ ครบ  50  ปี”

          ในวันที่  29  พฤษภาคม  2538  กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พระราชทานชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเดียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ  50  ปีว่า  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กระบี่”

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2544

          ในวันที่ 19 มิถุนายน 2539 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้คำขวัญแก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกว่า “อกต ทกกฎ เสยโย” ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2539 ได้ทรงพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จำนวน 9 โรง และยังได้พระราชทานสีประจำโรงเรียน คือ สีเหลือทอง-น้ำเงิน

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2539 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนในปีแรกโดยรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตการศึกษา 4 (จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง) ประเภทประจำ

          โรงเรียนได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2540 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสถิต แสงศรี) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และปลูกต้นโพธิ์กาญจนา

          โรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการที่ 1 ก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ รวม 7 รายการ วงเงินก่อสร้างทั้งสิ้น 105,250,000 บาท เริ่มก่อสร้างปี 39-42 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญวิศวการ

          โรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการที่ 2 ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา และอาคารประกอบ รวม 11 รายการ วงเงินก่อสร้างทั้งสิ้น 34,296,200 บาท เริ่มก่อสร้าง ปี 40-42 โดยบริษัทเอ็กซ์ พี จำกัด

          ในวันที่ 10 เมษายน 2539 นายนิติมิตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์ใหญ่โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

          ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2539 นายนิติมิตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

          ในวันที่ 30 ธันวาคม 2541 นายนิติมิตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

          ในวันที่ 1 ตุลาคม 2543 – 30 กันยายน 2557 นายนิติมิตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 นายประพันธ์  งานดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

         ในวันที่ 29 ตุลาคมคม 2561 นางวรรณดี เกตแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จนถึงปัจจุบัน

“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”

         เนื่องด้วยเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีบุคลิกดี  มีความรู้  ความสามารถ  เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม  คุณธรรมและมีความยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติทุก ๆ ด้านต่อไป

“ เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างหลากหลาย มีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพตรีตามวิถีกาญจนาฯ สืบสานงานพระราชดำริ ”

          

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และเสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ตามหลักธรรมาภิบาล

2. บริหารจัดการหลักสูตรที่ทันสมัย หลากหลาย ตอบสนองความต้องการตามศักยภาพของผู้เรียน

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติ  ระดับนานาชาติ และสามารถสื่อสารได้2ภาษา

4. พัฒนาผู้เรียนให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานงานพระราชดำริ และดำเนินชีวิตตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตรงตามความต้องการและศักยภาพเฉพาะบุคคลอย่างหลากหลาย

3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการในรับชาติ ระดับนานาชาติและสามารถสื่อสารได้ 2 ภาษา (จีน อังกฤษ)

4. ผู้เรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ตามหลักเบญจวิถีกาญจนา

5. ผู้เรียนมีความรักและเทิดทูลในสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานงานพระราชดำริ และสามารถดำเนินชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างหลากหลาย ให้เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพตรีตามวิถีกาญจนาฯสืบสานงานพระราชดำริ  และดำเนินชีวิตตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

การบริหารจัดการด้วยรูปแบบ KP-SMART

ค่านิยมองค์กร

“สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี”

“บุคลิกดี มีวินัย”