กลุ่มงานกิจการนักเรียน

กิจการนักเรียนเป็นอีกหนึ่งภาระงานที่สำคัญของสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ    รู้จัก ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง   สิ่งแวดล้อม   เทคโนโลยี  ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้   ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ     ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกัน   สามารถเลือกดำเนินชีวิต อย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม

แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านออนไลน์64 ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .doc .pdf

นร.-กสศ.01_ภาคเรียน1-64 ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .pdf

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .pdf

บันทึกข้อความรายสรุปSDQ ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .doc

แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .doc .pdf

คู่มือระเบียบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .pdf

คู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .pdf

รายงานการประชุมเวรประจำวัน ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .doc .pdf

แบบเสนอตัดคะแนนความประพฤติ ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .doc .pdf

สรุประเบียบของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย-กระบี่ ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .pdf

แบบบันทึกการกระทำผิดระเบียบของโรงเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .doc .pdf

แบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .doc .pdf

โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .pdf

โครงสร้างระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียนล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .pdf

รายงานการประชุมระดับ ดาวน์โหลดไฟล์ ——-> .doc .pdf