กลุ่มบริหารงบประมาณ

การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้บริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอำนวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

เอกสารงานแผนงาน

  • นผ.1 แบบฟอร์มโครงการ
  • นผ.2 แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณโครงการ
  • นผ.3 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

เอกสารพัสดุ การเงิน

  • เอกสารประกอบการจัดซื้อ (ยอดไม่ถึง 5,000)  ตัวอย่างการกรอก (คลิ๊ก)
  • เอกสารประกอบการจัดจ้าง (ยอดไม่ถึง 5,000)
  • เอกสาร นผ.1, นผ.2, นผ.3
  • ทะเบียนครุภัณฑ์
  • แบบฟอร์มขอซื้อ
  • แบบฟอร์มขอจ้าง

บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ