การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้น

ผู้รายงาน นางสาวพรรณิภา จงจิตร

ปีการศึกษา 2559

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหเ้ป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ปี การศึกษา 2559
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่